Soathon Correction

Thanks to FloppyFosh for reporting this error!